Shanghai International Marathon

🇨🇳 SHANGHAI; CHINA   

📅  12/11/17

🏁 Maratón, 21k y 10K 

shanghai-marathon-2016-11